izmit escort

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gazi Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı'nın gesiştiği noktada bulunan alt geçitteki 2 adet dükkanı açık teklif usulü ile satıyor.

 Dükkanlardan birinin büyüklüğü 14.30 metrekare, peşin satış fiyatı ise 550.000.000 TL olarak belirlendi. Dükkanın ise büyüklüğünün 12.66 metrekare, satış bedelinin ise 550.000.000 TL olduğu açıklandı. Satışa sunulacak olan iki dükkan için 14 Eylül 2017 perşembe günü saat 14:30'da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE: 1- Mülkiyetleri  Belediyemize  ait;  Gazi  Caddesi  ile  19  Mayıs Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki alt geçitte bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçe, Mahalle, Ada/Parsel, Bağımsız Bölüm No, Katı, Niteliği, Parsel Alanı m², Arsa Payı, Dükkan Alanı m², Peşin Satış Fiyatı, Geçici Teminat Bedeli, Taksitli Satış Fiyatı ve Geçici Teminat Bedeli yazılı olan İlimiz, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “dükkan” nitelikli 4  ve 5 no.lu taşınmazlar, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümlerine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır. 1-  İhalede yarışma ( artırım ) yukarıdaki tabloda yazılı olan bedeller  üzerinden yapılacaktır. 2- İhale Dosyası ve İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak  temin edilecektir. 3-Bahse konu  İhale 14.09.2017 tarihinde,   Perşembe Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır. 4- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler; A) İstekli gerçek kişi ise: a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, b)      İkametgâh Belgesi, c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü, d)      Adres Beyannamesi, e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, B) İstekli tüzel kişi ise: a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge, b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi, d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge, f)          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, C) Ortak girişim ise: Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler. 5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. -Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler isterlerse, İhale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına(Encümen Kalemi)’da verebileceklerdir.İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat:14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

 

Samsun büyükşehir belediyesi alt geçit dükkanları kaça satıyor
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz
DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz"Tekstil giderlerinde mutlaka indirim yapılmalıdır"
Başkan Genç
Başkan Genç"Yatırımlarımızla esnafa katkı sağlıyoruz"
İzmit escort partner